Ørskog sjukeheim

Ørskog sjukeheim - Klikk for stort bilete

 

Ørskog sjukeheim er ein somatisk sjukeheim som skal gje tenester til innbyggarane i Ørskog kommune.

 • Drive aktiv medisinsk behandling, pleie og rehabilitering
 • Skape eit godt bumiljø for eldre som treng det
 • Gje tilbod til senil demente i form av diagnostisering, behandling og eit tilrettelagt bumiljø
 • Skape trygge og gode arbeidstilhøve for samtlige tilsette
 • Aktivt delta  i arbeid  for å sikre gode samarbeidstilhøve i sjukeheimen og i forholdet mellom sjukeheimen og øvrige helse og sosialtenester i kommunene
 • Arbeide for å heve den faglege standarden i eldretenestene

 Hovednummer til Ørskog sjukeheim: 70 16 59 70

 

Detaljert kontaktinformasjon:

Sissel Nogva Refsnes: einingsleiar
922 06 402 / 70 16 59 71

sissel.nogva.refsnes@orskog.kommune.no


Lone Barlindhaug; avdelingssjukepleiar
70 16 59 72

lone.barlindhaug@orskog.kommune.no

 

Kari Wenche Lid: kjøkkenleiar                                                                                                            

Kjøkkenet: 70 27 36 42                                                                                        

kjokken@orskog.kommune.no

kari.wenche.lid@orskog.kommune.no


 

Tenester og oppgåver

 • Skjerma langtidsavdeling

Dette er ei pasientgruppe som har særskilt behov for tenester og krev ein noko større personalressurs, på grunn av behov for skjerming, nok tilsyn, og eit stabilt personale rundt seg.

 

 • Langtidsavdeling

Langtidsavdeling er for dei mest  hjelpetrengande og dei som har behov for spesiell pleie og omsorg i siste del av livet.
 

 • Korttidsavdeling

Eit tidsavgrensa /ikkje varig opphald der personalet målretta skal bidra til å kartlegge, vurdere og følge opp pasientens omsorgsevne ved hjelp av tverrfagleg samarbeid.
 

 • Avlastningsopphald (ligg under kortidssavdeling)

Eit tidsavgrensa / ikkje varig opphald som fyrst og fremst skal bidra til at pårørande får avlastning når dei har sine heime, og treng avlastning.   
 

 • Palliativt rom

Sjukeheimen har også eit palliativt rom der vi driv lindrande behandling i livets siste fase. Vi har eige pårøranderom der ein og kan overnatte.

 

 • Kjøkken

Kjøkkenet sørger for mat til alle bebuarar på sjukeheimen, kommunale omsorgsbustader og heimebuande (matombringing). Det er og sal frå kantine til personalet på sjukeheimen.

 

 • Vaskeri

Vaskeriet yter tenester til sjukeheimen. Det er og høve for dei som bur i omsorgsbustad med heildøgeromsorg (fløy A) å kjøpe vaskeriteneste. 

Tlf: 70 27 36 47 (måndag, tysdag og torsdag)
 

 • Hår- og fotpleie

Eininga har eige rom for denne tenesta. Fotpleier er her 1-2 gongar per månad, dette betalar pasientane for sjølve.

Tilbod om frisør er etter behov og dette betalar pasientane for sjølve.
 

 • Reinhald

Ørskog sjukeheim har eigne reinhaldarar.

 

Kven er tenesta for?

Personar som får ein akutt eller kronisk sjukdom som gjer at ein treng omsorg, pleie og tilsyn heile døgeret.

Vi skal gi eit samordna pleie- og omsorgstilbod der du kjenner tryggleik og som ivaretek din medverknad, livskvalitet og dine rettar.
Ørskog sjukeheim skal vere ein god stad å bu.

Ørskog sjukeheim har som mål å heile tida arbeide for å heve den faglege kvaliteten på eldretenesten.

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 02.01.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Sissel Nogva Refsnes
Einingsleiar sjukeheimen
Tlf: 70 16 59 71
Mobil: 922 06 402
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering