Oppstart planarbeid Sjøholt sentrum

Reguleringsplan Sjøholt sentrum - Klikk for stort bilete

Det meldast no om oppstart av arbeidet med områdeplan for Sjøholt sentrum.

Korleis vil du ta del og påverke dette planarbeidet?

Ørskog kommuneplanutval hadde saka føre seg i møte 12.6.2018 og gjorde slikt vedtak:

 

KP-21/18 Vedtak:

Kommuneplanutvalet vedtek med heimel i plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 å varsle oppstart av

områdeplan for Sjøholt sentrum. For deler av områdeplanen skal det utarbeidast detaljregulering,

dette området er avmerka med svart strek, på planområdet i kapittel 2. Planprogrammet for

områdeplanen for Sjøholt sentrum vert lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 veker.

Ei avgjerande føresetnad for at planen skal kunne gjennomførast er at det må følge pengar med denne

planen. Ørskog kommunestyre bør prioritere, og sette av pengar når planen er vedteken. Dette skal

utarbeidast i eigen gjennomføringsplan når områdeplanen er vedteken.

 

Her kan du sjå heile saksutgreiinga, lagt fram i møtet 12. juni.

 

Planprogram

Planprogrammet skal gjere greie for formål med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, spesielt i forhold til grupper som kan bli særlig råka, kva alternativ som vil bli  vurdert og behovet for utgreiingar. Forslag til planprogram skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn. Du kan komme med innspel til planprogrammet og Ørskog kommune treng deg for å få til reel medverknad gjennom planprosessen.

 

Innspel

Innspel sendast innan 10. august til Ørskog kommune via anten e-post eller i brevs form:

post@orskog.kommune.no eller

Ørskog rådhus
Øyravegen 11
6240 Ørskog
Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 26.06.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering