Byggearbeid som ikkje er søknadspliktig

For at byggearbeid skal vere friteke frå søknadsplikta set plan- og bygningslova som vilkår at det ikkje fører til fare eller urimeleg ulempe for omgjevnadene eller allmenne interesser. 

 

Tiltakshavar har uansett plikt til å følgje reglane i plan- og bygningslova med forskrifter og veglova. Fritaket gjeld altså ikkje for tiltak som elles ville vore i strid med lova eller gjeldande regulering eller vedtak. Til dømes vil ein ikkje kunne byggje i 100-metersbeltet langs sjøen eller gjere tiltak som er i strid med kommuneplan og/eller reguleringsplan utan at det er søkt om dispensasjon og der denne er innvilga.

Under er det nemnd nokre dømer på byggearbeid som vanlegvis ikkje krev søknad etter plan- og bygningslova. Lista er ikkje uttømande.


Frittliggjande bygg:

 • Mindre frittliggjande bygg på inntil 15 m2. Bygget kan ikkje nyttast til varig opphald for personar (med varig opphald meinar ein bygg som gjeste-/soverom, og liknande). Mønehøgda må ikkje overstige 3 meter og gesimshøgda må ikkje vere over 2,5 mter. Avstand til andre bygg på eigedomen må vere minst 1 meter, og 4 m. frå nabogrense.
 • Mindre bygg knytt til drift av jordbruks- og skogbrukseigedomar.
   

I eksisterande bygg:

 • Mindre fasadeendring, eller attendeføring av fasade til opprinneleg form som ikkje endrar eksteriørkarakteren til bygget, t.d. skifting av vidauge, utvendig trapp frå altan etc.
 • Arbeid med ikkje berande vegg, som ligg innanfor ei branncelle og som ikkje medfører vesentlege endringar i planløysinga.
 • Installering, endring, og reparasjon av enkle instllasjonar i eksisterande bygg innafor ei bruksendring eller ei branncelle.
 • Reinstallering, reparasjon av eldstad og andre tiltak knytt til eldstader, dersom arbeidet vert kontrollert av kvalifisert kontrollør.
   

Utandørs:

 • Levegg med ei høgd på inntil 1,80 m og lengde på inntil 10,0 m.
 • Frittliggande utepeis, utegolv, postkassestativ, mindre skulpturar og liknande.
 • Gjerde mot veg med ei høgde på inntil 1,5 m. Gjerdet må ikkje hindra sikta i frisiktsone mot veg. (Mot vegkryss må høgda senkast til 0,5 m).
 • Reklameskilt som vert montert flatt på vegg og som ikkje er større enn 1,0 m2.
 • Mindre antenner. Antennemasta kan vere inntil 2,0 m høg. Parabolantenner kan ha ein diameter på inntil 1,0 m.
 • Støttemurar med høgde inntil 1,0 m og som har ein avstand til nabogrense på minst 2,0 m, eller høgde inntil 1,5 m og avstand til nabogrense på minst 4,0 m. - Muren må ikkje vere til hinder for frisiktsoner mot veg.
 • Fylling eller planering av terreng når tiltaket ikkje medfører eit avvik frå opprinneleg terreng på meir enn 3,0 m i spreiddbygd område og 1,5 m i tettbygd område. På eigedomar med rekkjehus og annan tett busetnad må avviket ikkje vere større enn 0,5 m.
 • Graving av kablar (elektriske og TV-kablar og liknade).
 • Lokalt dreneringsarbeid og reparasjonar ved rør- og leidningsbrot.
 • Opparbeiding av biloppstillingsplass for eiga tomt.

 

Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering