Storfjorden PPT

smilejente - Klikk for stort bilete

Storfjorden PPT er ei interkommunal teneste for Norddal, Skodje, Stordal og Ørskog. Kontoret ligg på Sjøholt med Ørskog kommune som vertskommune. 

 

Vi held til i 3 etg. i bankbygget.

Vårt tlf.nummer er: 70 16 59 60.

PP-tenesta samarbeider nært med, og gir rettleiing til elevar, foreldre/føresette, tilsette i barnehagar, skular og vaksenopplæring.  Vi samarbeider òg tett med ulike hjelpetenester som t.d. helsesøster, barnevern og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for å sikre barn og unge eit heilheitleg opplæringstilbod.

PPT er kommunane sin sakkunnige instans når det gjeld vurdering av rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi kan gi råd og rettleiing både til foreldre/føresette og tilsette i barnehage og skule om nyttige tiltak for å gi barnet/eleven god opplæring.

 

Saker som PPT arbeider med

PPT arbeider både med individ- og systemsaker knytt til område som t.d.:

 • Skulefag (t.d. matematikk, lesing og skriving)
 • Språk og tale
 • Tilpassing
 • Sosial og emosjonell fungering
 • Nedsett  funksjonsevne
 • Gode klasse- og skulemiljø

 

Korleis vi arbeider ved kontoret

For å få best mogleg kjennskap til barnet, ungdommen eller den vaksne sine behov, treng ein god tid til samtale og kartlegging. Samtalar med foreldre/føresette er ein viktig del av undersøkinga ved PP-kontoret. Samtaler med tilsette i barnehage/skule og observasjon er viktige grunnlag for PPT sine vurderingar. På bakgrunn av problemstillinga vert det gjennomført kartleggingar ved hjelp av ulike prøver og testar.

 

Tilsette:

Kontorleiar/Ped.psyk.rådgjevar: Solfrid Stavdal

Psykolog: Hild May Eide

Ped.psyk rådgjevar: Øygunn Garseth

Ped.psyk rådgjevar: Anita Vikene

Ped.psyk.rådgjevar: Inger Johanne Grønningsæter

Ped.psyk.rådgjevar: Hildegunn Garseth Ulvestad

Logoped: Ursula Jongsma Vos

Sekretær: Harriet Listhaug
 

Om å ta kontakt med PPT

Foreldre/føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med PPT. Er det barnehage, skule eller andre instansar som ønskjer at barnet skal tilvisast PP-kontoret, må alltid foreldre/føresette gje skriftleg samtykke.
Tilsette ved PPT har teieplikt. Alle tenester er gratis for brukarane.

 

Besøksadresse: Ørskog Sparebank, 3. etg

Postadresse: Postboks 248, 6249  ØRSKOG

NB! NYTT TLFnr.: 70 16 59 60

E-post:  post.ppt@orskog.kommune.no

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 25.09.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Solfrid Stavdal
Leiar PPT
Tlf: 70 16 59 60
Mobil:
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering