Bustad og eigedom

Hus byttar eigar. - Klikk for stort bilete

Som eigar eller byggar av bustad vil du ha behov for å kjenne til ein rekkje kommunale tenester.

Under temaet  bustad og eigedom finn du informasjon om dei oppgåvene kommunen har og tenester vi tilbyr innbyggjarane.

Teknisk etat har kontor i 2. etg. på rådhuset i Sjøholt sentrum. Du kan anten stikke innom, ringe sentralbordet på 70 16 59  00 og bli sett over til riktig saksbehandlar eller sende e-post: post@orskog.kommune.no

 

Ansvarsområde

Avdelinga har ansvaret for arealplanlegging, natur- og miljøforvalting, kommunale eigedomar, bustadtomter og næringsareal. Avdelinga leverer tenester som t.d. byggjesaker, kart og oppmåling.

Undertema kan du sjå i menyen til venstre og oversikt over ansvarlege saksbehandlarar og kontaktinformasjon finn du nest på kvar artikkel.

  • Byggesak: i hovudsak tenester knytt opp mot byggjesaksbehandling
  • Eigedomsinformasjon: kart/oppmåling, seksjonering, feiing, renovasjon m.m.
  • Tekniske tenester: veg, vatn, avløp og drift av kommunale eigedomar.

Driftsavdelinga har ansvaret for drift og vedlikehald av veg, vatn og avløp m.m. 

 

 

Adresse

Alle bustader, fritidsbustader, offentlege bygg og bygg nytta til  næringsverksemd skal ha ei offisiell adresse.
Ørskog kommune er ansvarleg for skilting av vegar og tildeling av husnummer.
Evt. klager vert handsama av kommunen, endeleg klageinstans er Fylkesmannen.

 

Meklarpakke

Meklar- /takstpakke kan bestillast ved å kontakte sørviskontoret tlf 70 16 59 00 eller sende epost til post@orskog.kommune.no

Sist endra 05.06.2018
Fann du det du leitte etter?
Nyttige lenker (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering