Byggesak

Hus 1 - Klikk for stort bilete  

Her får du informasjon om byggesøknader og søknadsplikt. 

Det er teknisk avdeling som tek seg av handsaming av byggjesaker. Dersom du ikkje finn den informasjon du treng her på heimesida kan du hevende deg til avdelinga. 


Plan- og bygningslova (PBL) gjev reglar for kva type tiltak det er søknadsplikt for og kor omfattande søknaden må vere. Nokre mindre arbeid er fritekne frå søknadsplikta.
Føremålet med søknadsplikta er at kommunen skal kunne vurdere tiltaket i forkant, slik at arbeid ikkje vert starta opp i strid med reglar i gjeldande lovverk.

 

Her kan du få tips og råd om kva du bør tenke på dersom du har byggeplaner.


Om du ønskjer å setje i gang med eit arbeid kan du be om eit møte/ førehandskonferanse hos oss, så skal vi gje deg rettleiing.
 

På  sida eigedomsinformasjon kan du søkje opp din eigedom og m.a. få informasjon om reguleringsplan og gjeldande reguleringsstatus.

 

Naboliste kan bestillast ved å ta kontakt med kommunen på tlf 70 16 59 00 eller post@orskog.kommune.no

 

Ørskog kommune vil gjere det mogleg å levere alle byggjesøknader elektronisk.

Dersom du skal søke om løyve til tiltak på eigen eigedom, så kan du verte godkjent som søkar. (For søknader som gjeld andre eigedomar må ein ha godkjenning som ansvarleg søkar)

Dette vil skje ved at du logger deg på ved hjelp av linken for byggsøk. Du kjem her til ei side der du kan logge deg inn på byggsøk bygning, ved hjelp av brukarnamn og passord. Har du ikkje dette kan du registrere deg, og få passord send via e-post.

Byggsøk bygning er eit verkty til bruk for utfylling av av elektroniske byggjesøknader. Informasjonen som fyllast ut, er det same som ein vil kjenne at frå dei tradisjonelle søknadsskjemaene. Skilnaden ligg i at ein får god hjelp med val av skjema, og rettleiing med å fylle ut skjema. Vil ein avslutte arbeida med søknaden, er det berre å lagre det arbeidet som er gjort, og ta igjen dette ved neste høve.

Når ein er ferdig med søknaden kan ein velje å skrive ut denne, lagre den på eigen data, eller sende den elektronisk til kommunen.

Husk ferdigattest

Alle søknadspliktige tiltak skal ha ein ferdigattest før dei kan takast i bruk. Dette gjeld uansett størrelse, både mindre tiltak som du sjølv står ansvarleg for, og større tiltak med profesjonelle føretak involvert.

Søknadskjema for ferdigattest finn du nederst på sida.

Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenterast at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med løyvet og plan- og bygningslova

Mellombels bruksløyve

Mellombels bruksløyve kan bli gitt der det står att mindre vesentlege arbeid, og der tiltaket har tilstrekkeleg tryggleiksnivå til å kunne takast i bruk. Dei siste manglane må gjennomførast innan ein frist som kommunen set, for at du skal kunne få ferdigattest.

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Sakshandsamar byggesak
Tlf: 70 16 59 16
Mobil:
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering