Beredskap

Kommunen må vere budd på å handtere uønska hendingar.

Ved ei omfattende ulykke eller katastrofe kan ordførar/rådmann bestemme at ei kriseleiing vert etablert i kommunen.

I akuttfasen vil det normalt vere overbefal i brann- og redningstenesta eller lokal redningssentral (politiet) som har ansvar for å leie krisearbeidet. 

 

Dersom det oppstår uventa hendingar eller kriser, som vil kreve ekstra innsats og koordinering frå kommunen si side, vert det etablert kriseleiing.

Rådmann er leiar i kriseleiinga og kallar inn. (Synnøve Vasstrand Synnes, mobil: 990 40 871)

Ordførar er informasjonskontakt i ein beredskapssituasjon.

Kommunen har ein overordna beredskapsplan som er eit verktøy og gjer retningsliner i krisesituasjonar.

 

Ved krisesituasjonar / In case of emergency:

  • Brann / fire: 110                
  • Politi / Police: 112          
  • Sjukebil / ambulance / akutt situasjon lege: 113     
  • Legevakt / doctor: 70 27 03 00
  • Beredskap vatn og avlaup, veg, brøyting og kommunale bygg etter kl 15.30: 70 16 59 99.

 

I beredskapsituasjon:

 

Rådmann: Synnøve Vasstrand Synnes Tlf. 990 40 871

Assisterande rådmann: Janette Osland Steinvik tlf 911 15 234

Ordførar: Knut Helge Harstad Tlf. 916 22 484

Varaordførar: Geir Peter Aure Tlf 415 406 57

Beredskapskoordinator: Åse Karin Gjære. Tlf. 952 88 638

Psykososialt kriseteam: Lars Tore Nerbøvik Tlf. 70 27 37 20

 

 

Beredskapsleiinga

Beredskapsleiinga i Ørskog kommune er sett saman av ordførar, varaordførar, rådmann, stabsleiar, kommuneoverlegen, teknisk sjef og lensmann. Stabsleiar er leiar for beredskapssekreteriatet.

Beredskapsleiinga kallar inn til møte i forkant av, eller ved større hendingar som ikkje kan løysast i den ordinære driftsorganisasjonen eller hendingar som krev koordinering og nødvendige avklaringar. Beredskapsleiinga har fullmakt til å iverksette naudsynte tiltak i krisesituasjoner på kort varsel.

 

Psykososialt kriseteam

Ørskog kommune har eit kommunalt kriseteam som er sett saman av ulik fagkompetanse (helse, psykiatri, barnevern og prest). Teamet skal sørge for at innbyggarane eller personar som oppheld seg i Ørskog kommune får oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.

Kriseteamet vert kalla inn av beredskapsleiinga, legevakt eller politi.

 

Brann- og redningsberedskap

Ørskog Brannstasjon er bemanna av deltidstilsett brannmannskap som vert varsla med personsøkar/mobiltelefon.

Brannvesenet rykker ut ved brann, trafikkuhell, andre ulykker, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgaver. Målsettinga er å sikre menneske, dyr, miljø og materielle verdiar.

Ofte er det dei som er fyrst på staden t.d ved alorlege trafikkulukke. Fram til politiet er på staden så er det dei som leiar redningsaksjon.

 

Legevakt

Ørskog kommune har legevakt på dagtid (0800-1600) ved legekontoret på sjukeheimen. Kommunen har interkommunal legevakt etter ordinær arbeidstid og natt.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 06.10.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Synnøve Vasstrand Synnes
Rådmann
Tlf: 70 16 59 28
Mobil: 990 40 871
E-post  

 

bilde av Åse Karin Gjære
Stabsleiar
Tlf: 70 16 59 07
Mobil: 952 88 638
E-post  

 

Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering