Godkjende planar

Spaden i jorda - Klikk for stort bilete

 

Ørskog kommunestyre har i møte 22.03.2018 gjort følgjande vedtak:

 

KS-16/18 Vedtak:

Ørskog kommunestyre vedtar med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, reguleringsplanen for

bustadområde på Amdam, med plankart og føreseger dagsett 19.01.18, med følgjande endringar:

Plan Id 2016003 må innarbeidast i dokumenta.

Det skal presiserast i plankart at leikeplassen er ein felles leikeplass.

 

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette nye bustadtomter med tilhøyrande anlegg.

 

Plandokumenta er revidert i samsvar med KS-16/18 vedtaket.

Plandokumenta er og lagt ut på Sørviskontoret på rådhuset.

 

Melding om vedteke reguleringsplan (PDF, 381 kB)

 1. Planomtale - planid 2016003 (PDF, 3 MB)
 2. Reguleringsplan (PDF, 2 MB)
 3. Føresegner (PDF, 111 kB)
 4. Vedtak (PDF, 2 MB)
 5. Lengdeprofil veg 1 (PDF, 150 kB)
 6. Lengdeprofil veg 2 (PDF, 82 kB)
 7. Sjekkliste ROS bustadområde Amdam (PDF, 249 kB)
 8. Uttale vedrøyrande kvikkleire gnr 83 bnr 1 (PDF, 33 kB)
 9. Synfaring utført - trekking av krav (PDF, 100 kB)
 10. Rekkefølgjekrav (PDF, 134 kB)

 

 

Eventuell klage

Eventuell klage skal sendast skrifteleg innan 4.5.2018 til post@orskog.kommune.no, eller til

Ørskog kommune
Øyravegen 11
6240 Ørskog

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing som følgje av reguleringsplanane, jf. pbl §§

15- 2 og 15 - 3, må setjast fram innan 3 år frå denne kunngjeringa.

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 15.04.2019
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Liv Marit Nystad
Kommuneplanleggar
Tlf: 70 16 59 19
Mobil: 902 89 405
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering