Reguleringsplanar/planar ute til høyring

Eit planframlegg inneheld som regel eit plankart, føresegner og ein omtale (saksframlegg)

Etter at Kommuneplanutvalet har vedteke å legge ei plan ut for høyring, vert den lagt ut på denne sida.

Offentleg ettersyn blir annonsert i Bygdebladet, med brev til grunneigarar, naboar, eventuelt lag og foreiningar, offentlege og andre private høyringsinstansar og på kommunen si heimeside, framsida under aktuelt.

 Meir om heile reguleringsprosessen finn du her

 

 

Saker som er ute til høyring:

 

 

 

 

Reguleringsplan for Sjøholt sentrum

 

Bilde 1.jpg - Klikk for stort bilete KP-35/19 vedtok å legge forslag til reguleringsplan for Sjøholt sentrum, planID 2019001, ut på offentleg ettersyn.

Plandokumenta, plankart, føresegner og planomtale, finnast i papirformat på rådhuset.

 

Har du meiningar om planen? 

Innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast på e-post til cecilie.solli@orskog.kommune.no , eller brev til Ørskog kommune, Øyravegen 11, 6240 Ørskog.

Høyringsfrist er sett til 17.08.2019.

 Plandokument:

Saksutgreiing (PDF, 383 kB)

Planomtale reguleringsplan for Sjøholt sentrum - høyringsutkast (PDF, 5 MB)

Framlegg reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Føresegner for reguleringsplan Sjøholt sentrum (PDF, 3 MB)

Ungdomen si stemme (PDF, 268 kB)

Vegløysing - konsekvensutgreiing og ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Konsekvensutgreiing og ROS analyse (PDF, 3 MB)

Sjekkliste ROS (PDF, 161 kB)

 

 

 

Liasætra, detaljregulering for hyttefelt H16 sør for sætra, 1 gongs handsaming

 

Detaljregulering for hyttefelt H16 i kommuneplanen vert lagt fram for første gongs handsaming.

Området er redusert etter oppstartmelding, den delen av planen som låg innanfor sæterstølen er tatt ut. Merknader til oppstart er i all hovudsak tekke omsyn til.

Planforslaget forutset ein dispensasjon frå kommunedelplanen.

Liasætra, detaljregulering - saksdokument

Planomtale - detaljregulering

Plankart hyttefelt

Skisse VA-plan Hyttefelt Liasætra

Reguleringsføresegner

Avtale om fullføring av regulering av hyttefelt Liasætra

 

 

 

 

 

Klima-, areal- og transportplan for region Ålesund – varsel om oppstart og høyring av planprogram

 

Illustrasjon kunngjering.jpg - Klikk for stort bilete Fellesnemnda for nye Ålesund, Giske kommunestyre og Sula kommunestyre vedtok i møte 13. juni 2019, med heimel i § 11-12, jfr kap. 9 (interkommunalt plansamarbeid), å varsle oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan for region Ålesund. Vidare blei det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Ålesundsregionen er i sterk vekst og utvikling, og folk i regionen bur, arbeider og nytter fritidstilbod uavhengig av kommunegrensene. Klima-, areal- og transportplanen skal sjå utbyggingsareal og transportsystem på tvers av kommunegrensene, og stake ut ein felles, langsiktig og berekraftig kurs for korleis areal og trafikk skal forvaltast i regionen.

Planprogrammet utgjer første del av planprosessen, og er ei «oppskrift» på korleis planen skal utarbeidast. Planprogrammet skal mellom anna definere målsetting for planen, innhald i planen, kva utgreiingar som skal gjennomførast og korleis arbeidet skal leggast opp.

Merknadar til planprogrammet og/eller innspel til planarbeidet kan sendast på epost til grete.valen.blindheim@alesund.kommune.no , eller pr brev til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Høyringsfrist er sett til 30.09.2019.

 

Plandokument:

Planprogram KATP 21.05.19 (PDF, 7 MB)

Felles saksutgreiing KATP planprogram (PDF, 353 kB)

Varsel om oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av planprogram (PDF, 292 kB)

Rapport politisk verkstad (PDF, 3 MB)

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Liv Marit Nystad
Kommuneplanleggar
Tlf: 70 16 59 19
Mobil: 902 89 405
E-post  

 

bilde av Cecilie Solli
Planleggar
Tlf: 70 16 59 23
Mobil:
E-post  

 

Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering