Reguleringsplanar/planar ute til høyring

Eit planframlegg inneheld som regel eit plankart, føresegner og ein omtale (saksframlegg)

Etter at Kommuneplanutvalet har vedteke å legge ei plan ut for høyring, vert den lagt ut på denne sida.

Offentleg ettersyn blir annonsert i Bygdebladet, med brev til grunneigarar, naboar, eventuelt lag og foreiningar, offentlege og andre private høyringsinstansar og på kommunen si heimeside, framsida under aktuelt.

 Meir om heile reguleringsprosessen finn du her

 

 

Saker som er ute til høyring:

 

Områdeplan for Sjøholt sentrum

Reguleringsplan Sjøholt sentrum - Klikk for stort bilete Det meldast no om oppstart av arbeidet med områdeplan for Sjøholt sentrum.

Korleis vil du ta del og påverke dette planarbeidet?

Ørskog kommuneplanutval hadde saka føre seg i møte 12.6.2018 og gjorde slikt vedtak:

 

KP-21/18 Vedtak:

Kommuneplanutvalet vedtek med heimel i plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 å varsle oppstart av

områdeplan for Sjøholt sentrum. For deler av områdeplanen skal det utarbeidast detaljregulering,

dette området er avmerka med svart strek, på planområdet i kapittel 2. Planprogrammet for

områdeplanen for Sjøholt sentrum vert lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 veker.

Ei avgjerande føresetnad for at planen skal kunne gjennomførast er at det må følge pengar med denne

planen. Ørskog kommunestyre bør prioritere, og sette av pengar når planen er vedteken. Dette skal

utarbeidast i eigen gjennomføringsplan når områdeplanen er vedteken.

 

Her kan du sjå heile saksutgreiinga, lagt fram i møtet 12. juni.

 

Planprogram

Planprogrammet skal gjere greie for formål med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, spesielt i forhold til grupper som kan bli særlig råka, kva alternativ som vil bli  vurdert og behovet for utgreiingar. Forslag til planprogram skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn. Du kan komme med innspel til planprogrammet og Ørskog kommune treng deg for å få til reel medverknad gjennom planprosessen.

 

Innspel

Innspel sendast innan 10. august til Ørskog kommune via anten e-post eller i brevs form:

post@orskog.kommune.no eller

Ørskog rådhus
Øyravegen 11
6240 Ørskog
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Liv Marit Nystad
Kommuneplanleggar
Tlf: 70 16 59 19
Mobil: 902 89 405
E-post  

 

bilde av Cecilie Solli
Planleggar
Tlf: 70 16 59 23
Mobil:
E-post  

 

Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering