Kultur, idrett og fritid

Elvastien - sykkeltur Foto Peder Otto Dybvik.JPG - Klikk for stort bilete

Ørskog har eit rikt og variert kulturtilbod. Dei kommunale tenestetilboda er Ørskog bibliotek, Ørskoghallen, Ungdomsklubb, Frivilligsentralen, Ørskog kulturhus og Ørskog kulturskule. I tillegg har vi kino og bedehus der det er aktivitetar for både barn og vaksne.

Kommunen si hovudoppåve innan området er generelt kulturarbeid og tilrettelegging for det lokale kulturlivet, med vekt på barne- og ungdomsaktivitet. Dette inneber m.a. fylgjande arbeidsoppgåver:

  • Handsaming av søknader om kulturmidlar
  • Spelemidlar
  • Kulturtilbod i skulen (den kulturelle skulesekken)

Ungdomens kommunestyre (UKS) er viktig ungdomstiltak som er administrativt lagt til Sørviskontoret.

Sørviskontoret har og ansvaret for organisering av UKM (Ung Kultur Møtast).

Ei anna viktig oppgåve er å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet, der kommunedelplan for Idrett og friluftsliv er eit viktig verktøy. Planen inneheld handlingsprogram med prioritere tiltak innan idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Det vert stilt krav om prioritet i plan for å få tilskot frå spelemidlane.

 

Har du spørsmål vedrøyrande kultur, idrett og fritid, ta kontakt med Sørviskontoret anten på
telefon 70 16 59 00 eller e-post: post@orskog.kommune.no, så vert du satt over/vidaresendt til vedkomande som arbeider med akkurat det du lurer på.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 29.03.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering