Statlege føringar

Barnekonvensjonen utsnitt av plakat  - Klikk for stort bilete

 

Barnekonvensjonen

 Rettane i konvensjonen gjeld for alle barn under 18 år.

 

Barneombodet

Barneombodet har ansvar for at barn og unge sine meiningar vert høyrt, og at deira rettar vert følgd. Den viktigaste oppgåva er å passe på at dei som bestemmer i Noreg følgjer barnekonvensjonen.

Ombodet er uavhengig.

 

Barnefattigdom

Å vekse opp i fattigdom påverkar liva til barn og unge. Vi ser systematiske forskjellar mellom barn frå familiar med høg og låg sosioøkonomisk status på fleire viktige område.

«Ein person er fattig dersom vedkomande manglar ressursar til å delta i samfunnet sine aktivitetar, og å oppretthalde den levestandarden som er vanleg i dette samfunnet.»

 

"Fra bekymring til handling"

Veilederen handlar om tidleg intervensjon på rusområdet. Helsedirektoratet ønskjer å sette fokus på kva som kan gi grunn til bekymring for eit mogleg rusrelatert problem, og korleis ein lettare kan gå frå bekymring til handling.

 

Barn som pårørande

Rundskrivet "Barn som pårørende" (IS-05/2010) handlar mellom anna om føresegner i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som:

  • regulerer helsepersonell si plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørande 
  • pålegg alle helseinstitusjonar i spesialisthelsetjenesta å ha barneansvarleg personell

Rundskrivet er meint som ein veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørande. Sjå rundskrivet her.

 

Pårørandeveileder

Veilederen om pårørande i helse- og omsorgstenesta beskriv pårørande sine rettar, helse- og omsorgstenesta sine plikter og gir tilråding om god praksis. Veiledaren handlar også om korleis tenestene skal ivareta barn som er pårørande, og korleis dei kan gi pårørande tidleg støtte og avlasting. 

 

 

"Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom"

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 15.02.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering